Artykul 5 nato

Artykul 5 nato

## Artykuł 5 NATO – Wzajemna Obrona Członków

### Geneza Artykułu 5

Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego, powszechnie znany jako „klauzula wzajemnej obrony”, stanowi podstawę Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO). Został on zainspirowany przykładem Traktatu z Dunkierki z 1947 roku, który zobowiązywał Wielką Brytanię i Francję do wzajemnej pomocy w przypadku ataku.

### Treść Artykułu 5

Artykuł 5 stwierdza, że:

> Stronom Traktatu zgadzają się, że atak zbrojny przeciwko jednej lub kilku z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uważany za atak przeciwko nim wszystkim i że w konsekwencji, jeśli taka zbrojna napaść nastąpi, każda ze Stron, działając w ramach wykonywania przysługującego jej prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, zgodnie z artykułem 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli Stronie lub Stronom tak zaatakowanym pomocy, w tym pomocy zbrojnej, którą uzna za konieczną. Każda taka zbrojna napaść i wszelkie w związku z nią podjęte środki zostaną niezwłocznie zgłoszone Radzie Bezpieczeństwa. Środki te zostaną zakończone, kiedy Rada Bezpieczeństwa podejmie środki konieczne do przywrócenia i utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

### Istota Artykułu 5

Artykuł 5 jest kluczowym elementem NATO. Jest to zobowiązanie zbiorowe, które stanowi, że atak na jednego członka Sojuszu jest uważany za atak na wszystkich członków. Oznacza to, że w przypadku ataku na dowolne państwo członkowskie NATO, pozostałe państwa członkowskie mają obowiązek udzielić pomocy, w tym pomocy wojskowej.

### Wyjątki od Artykułu 5

Istnieją pewne wyjątki od Artykułu 5. Nie dotyczy on ataków:

* Poza Europą lub Ameryką Północną

* Przeciwko państwu, które nie jest członkiem NATO

* Przeprowadzonych przez państwo członkowskie NATO

### Aktywacja Artykułu 5

Artykuł 5 był aktywowany tylko raz w historii, po zamachach z 11 września 2001 roku na Stany Zjednoczone. W odpowiedzi NATO uruchomiło Operację Orzeł Przyjazny, która zapewniła wsparcie logistyczne i powietrzne operacjom Stanów Zjednoczonych w Afganistanie.

### Kontrowersje dotyczące Artykułu 5

Artykuł 5 jest przedmiotem sporu od czasu jego ustanowienia. Niektórzy krytycy argumentują, że jest on zbyt rozległy i mógłby wciągnąć NATO w konflikty, w które nie chce się angażować. Inni twierdzą, że jest on niezbędny do zapewnienia bezpieczeństwa członków Sojuszu.

### Znaczenie Artykułu 5

Artykuł 5 jest kluczowym elementem NATO. Jest to zobowiązanie zbiorowe, które odstrasza potencjalnych agresorów i pomaga zapewnić bezpieczeństwo członków Sojuszu. Jest to także symbol jedności i solidarności Sojuszu.

### Dodatkowe informacje:

* [Traktat Waszyngtoński](https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_37904.htm)

* [Artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego](https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_58233.htm)

* [Operacja Orzeł Przyjazny](https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50975.htm)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: