Czy można odwołać prezydenta

Czy można odwołać prezydenta

## Czy można odwołać prezydenta?

Procedura odwołania prezydenta jest określana w art. 135 ust. 1 Konstytucji RP. Głosi on, że:

„Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może być odwołany przed upływem kadencji na mocy uchwały Zgromadzenia Narodowego podjętej większością co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i senatorów, jeżeli dopuścił się ciężkiego naruszenia Konstytucji lub ustawy.”

### Warunki odwołania prezydenta

Aby odwołać prezydenta, muszą być spełnione następujące warunki:

* **Ciężkie naruszenie Konstytucji lub ustawy** – naruszenie musi mieć charakter umyślny i rażący.

* **Uchwała Zgromadzenia Narodowego** – uchwała musi być podjęta większością co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i senatorów.

* **Wniosek o odwołanie** – wniosek może być złożony przez co najmniej 140 posłów lub 60 senatorów.

* **Opinia Trybunału Konstytucyjnego** – przed podjęciem uchwały przez Zgromadzenie Narodowe, Trybunał Konstytucyjny wydaje opinię na temat wniosku o odwołanie.

### Procedura odwołania prezydenta

Procedura odwołania prezydenta składa się z następujących etapów:

1. **Złożenie wniosku o odwołanie** – wniosek składa się Marszałkowi Sejmu.

2. **Rozpatrzenie wniosku** – Sejm lub Senat rozpatruje wniosek i podejmuje uchwałę o skierowaniu sprawy do Zgromadzenia Narodowego.

3. **Opinia Trybunału Konstytucyjnego** – Trybunał wydaje opinię na temat wniosku o odwołanie.

4. **Obrady Zgromadzenia Narodowego** – Zgromadzenie Narodowe obraduje nad wnioskiem o odwołanie i podejmuje uchwałę.

5. **Odwołanie prezydenta** – uchwała Zgromadzenia Narodowego o odwołaniu prezydenta wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Konsekwencje odwołania prezydenta

Odwołanie prezydenta skutkuje:

* **Utratą urzędu** – prezydent przestaje pełnić urząd z chwilą podjęcia uchwały o odwołaniu.

* **Nowe wybory** – w ciągu 14 dni od odwołania prezydenta Marszałek Sejmu zarządza nowe wybory prezydenckie.

* **Pełnienie obowiązków przez Marszałka Sejmu** – do czasu wyboru nowego prezydenta obowiązki prezydenta wykonuje Marszałek Sejmu.

### Przykłady odwołania prezydenta

W historii Polski prezydent był odwoływany tylko raz. 19 lipca 2010 roku Trybunał Konstytucyjny wydał opinię, że prezydent Lech Kaczyński dopuścił się ciężkiego naruszenia Konstytucji. Dzień później Zgromadzenie Narodowe przegłosowało uchwałę o jego odwołaniu.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: