Jaki dodatek do emerytury za urodzenie 3 dzieci

Jaki dodatek do emerytury za urodzenie 3 dzieci

Jaki dodatek do emerytury za urodzenie 3 dzieci?

Dodatek za urodzenie i wychowanie dziecka

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników [1], osobom, które urodziły i wychowały co najmniej troje dzieci przysługuje dodatek do emerytury rolniczej. Dodatek ten wypłacany jest do każdej emerytury, którą pobiera osoba spełniająca ww. warunki.

Wysokość dodatku

Wysokość dodatku wynosi 15% podstawy wymiaru emerytury [2]. Podstawa wymiaru emerytury jest średnią miesięcznych przychodów z tytułu działalności rolniczej osiągniętych w ciągu ostatnich 10 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie emerytury.

Liczba dzieci Wysokość dodatku
3 dzieci 15% podstawy wymiaru emerytury

Warunki otrzymania dodatku

Aby otrzymać dodatek do emerytury za urodzenie i wychowanie 3 dzieci, należy spełnić następujące warunki:

* Urodzenie i wychowanie co najmniej trójki dzieci

* Pobieranie emerytury rolniczej

Jak złożyć wniosek o dodatek?

Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć do oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można pobrać ze strony KRUS lub wypełnić na miejscu w oddziale.

  • Wniosek o dodatek do emerytury rolniczej [3]
  • Informacje o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego rolników [4]

Podsumowanie

Dodatek do emerytury rolniczej za urodzenie i wychowanie 3 dzieci jest świadczeniem przyznawanym osobom, które urodziły i wychowały co najmniej troje dzieci. Wysokość dodatku wynosi 15% podstawy wymiaru emerytury. Aby otrzymać dodatek, należy złożyć wniosek do oddziału KRUS właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

[1] https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19821430112

[2] https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/emerytury-i-renty/emerytury-rolnicze/dodatek-za-wychowanie-dzieci/

[3] https://www.krus.gov.pl/documents/10183/349063/Wniosek+o+dodatek+do+emerytury+rolniczej.pdf/36d72fb5-1a4c-457f-a893-9b206b6e4ce0

[4] https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/emerytury-i-renty/emerytury-rolnicze/emerytura-rolnicza/

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: