Przewodnicząca komisji europejskiej

Przewodnicząca komisji europejskiej

## Przewodnicząca Komisji Europejskiej: Rola, obowiązki i wpływ

### Wprowadzenie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej to najwyższe stanowisko wykonawcze w Unii Europejskiej. Przewodnicząca stoi na czele Komisji Europejskiej, która jest organem wykonawczym UE. Do jej obowiązków należy opracowywanie i wdrażanie polityk unijnych, a także reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej.

### Wybór i kadencja

**Wybór**

Przewodniczącego Komisji Europejskiej wybiera Rada Europejska, składająca się z przywódców państw członkowskich UE. Kandidat musi uzyskać większość kwalifikowaną w Radzie Europejskiej, co oznacza co najmniej 55% głosów państw członkowskich, reprezentujących co najmniej 65% ludności UE. [1]

**Kadencja**

Kadencja Przewodniczącego Komisji Europejskiej trwa pięć lat, z możliwością odnowienia na drugą kadencję. [2]

### Obowiązki i uprawnienia

Obowiązki i uprawnienia Przewodniczącego Komisji Europejskiej są określone w traktatach UE. Do najważniejszych należą:

* **Kierowanie pracami Komisji Europejskiej:** Przewodnicząca przewodniczy posiedzeniom Komisji i podejmuje decyzje dotyczące jej działalności.

* **Reprezentowanie UE:** Przewodnicząca reprezentuje UE na arenie międzynarodowej i prowadzi negocjacje w imieniu Unii.

* **Opracowywanie i wdrażanie polityk UE:** Przewodnicząca wraz z Komisją opracowuje i wdraża polityki UE we wszystkich dziedzinach kompetencji, takich jak gospodarka, środowisko i bezpieczeństwo.

* **Nadzorowanie budżetu UE:** Przewodnicząca nadzoruje budżet UE i zapewnia jego prawidłowe wykonanie.

* **Proponowanie aktów prawnych:** Komisja, pod przewodnictwem Przewodniczącej, ma wyłączną inicjatywę ustawodawczą w zakresie polityk UE. [3]

### Wpływ i znaczenie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej ma znaczny wpływ na kształtowanie polityki UE. Jako szefowa organu wykonawczego UE, odgrywa kluczową rolę w opracowywaniu i wdrażaniu polityk, które wpływają na życie obywateli UE. Ponadto, Przewodnicząca często jest twarzą UE na arenie międzynarodowej, reprezentując Unię w negocjacjach i na szczytach.

### Obecna Przewodnicząca Komisji Europejskiej

Obecną Przewodniczącą Komisji Europejskiej jest Ursula von der Leyen. Została wybrana na to stanowisko w 2019 roku i jest pierwszą kobietą pełniącą tę funkcję. [4]

### Podsumowanie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej jest najwyższym stanowiskiem wykonawczym w Unii Europejskiej. Do jej obowiązków należy opracowywanie i wdrażanie polityk UE, a także reprezentowanie UE na arenie międzynarodowej. Przewodnicząca ma znaczny wpływ na kształtowanie polityki UE i jest ważną postacią w europejskim krajobrazie politycznym.

### Przypisy

1. [Jak wybierany jest Przewodniczący Komisji Europejskiej?](https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/european-council-president/)

2. [Traktat o Unii Europejskiej – Artykuł 17](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT)

3. [Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Artykuł 17, 18](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT)

4. [Ursula von der Leyen](https://www.ec.europa.eu/commission/president/von-der-leyen_pl)

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: