Rozklad mandatow

Rozklad mandatow

Rozkład mandatów

Czym jest mandat karny?

Mandat karny to uproszczona forma ukarania sprawcy wykroczenia. Jest on nakładany przez uprawnionego funkcjonariusza Policji, Straży Miejskiej lub innego organu uprawnionego do karania za wykroczenia. Mandat karny zawiera informacje o wysokości kary, terminie i sposobie jej uiszczenia oraz pouczenie o prawie do odmowy przyjęcia mandatu i skierowania sprawy do sądu.

Kiedy można dostać mandat?

Mandat karny można dostać za popełnienie wykroczenia, czyli czynu zabronionego pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 zł lub nagany. Katalog wykroczeń określony jest w Kodeksie wykroczeń.

Jakie są rodzaje mandatów?

Wyróżnia się dwa rodzaje mandatów karnych:

* mandat gotówkowy – płatny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który go wystawił

* mandat kredytowany – płatny na poczcie lub w banku w terminie 7 dni od dnia wystawienia

Co zrobić po otrzymaniu mandatu?

Po otrzymaniu mandatu masz kilka możliwości:

* przyjąć mandat – wówczas musisz uiścić karę w terminie i w sposób wskazany w mandacie

* odmówić przyjęcia mandatu – wówczas sprawa zostanie skierowana do sądu, który rozstrzygnie o Twojej winie i karze

Gdzie zapłacić mandat?

Mandat gotówkowy można zapłacić bezpośrednio funkcjonariuszowi, który go wystawił. Mandat kredytowany można zapłacić na poczcie lub w banku w terminie 7 dni od dnia wystawienia.

Co zrobić, gdy nie zapłaciłeś mandatu w terminie?

Jeżeli nie zapłaciłeś mandatu w terminie, organ, który wystawił mandat, może wszcząć postępowanie egzekucyjne. W takim przypadku zostaniesz obciążony dodatkowymi kosztami egzekucji.

Jak odwołać się od mandatu?

Jeżeli uważasz, że mandat został wystawiony niesłusznie, możesz odwołać się od niego do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce popełnienia wykroczenia. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia mandatu.

Tabela z wysokością mandatów za wybrane wykroczenia

| Wykroczenie | Wysokość mandatu |

|—|—|

| Przekraczanie dozwolonej prędkości o 10 km/h | 50 zł |

| Przekraczanie dozwolonej prędkości o 20 km/h | 100 zł |

| Przekraczanie dozwolonej prędkości o 30 km/h | 200 zł |

| Niezastosowanie się do znaku „stop” | 300 zł |

| Jazda pod wpływem alkoholu | od 2500 zł do 5000 zł |

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: