Ustawa 447

Ustawa 447

## Ustawa 447 – zmiany w prawie pracy

### Wstęp

Ustawa z dnia 11 maja 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zwana potocznie „Ustawą 447”, wprowadziła szereg istotnych zmian w polskim prawie pracy. Celem nowelizacji było dostosowanie przepisów do zmieniających się realiów rynku pracy oraz wzmocnienie ochrony praw pracowniczych.

### Kluczowe zmiany

**1. Wprowadzenie pracy zdalnej**

Ustawa 447 zalegalizowała pracę zdalną, wprowadzając do Kodeksu pracy nowy rozdział dotyczący tej formy zatrudnienia. Praca zdalna może być wykonywana w dowolnym miejscu wskazanym przez pracownika, poza miejscem pracy wskazanym przez pracodawcę. Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi niezbędnego sprzętu i oprogramowania do wykonywania pracy.

**2. Wprowadzenie urlopu ojcowskiego**

Ustawa wprowadziła urlop ojcowski w wymiarze do 21 dni, który przysługuje pracownikowi w związku z urodzeniem się dziecka. Urlop ten może być wykorzystany w okresie do 6 tygodni od dnia urodzenia dziecka, a jego wymiar jest uzależniony od liczby urodzonych dzieci oraz od tego, czy pracownik korzystał z innych urlopów związanych z narodzinami dziecka.

**3. Zmiany w zakresie wypoczynku**

Ustawa 447 wydłużyła okres odpoczynku dobowego z 11 do 12 godzin. Zmieniła również zasady udzielania przerw w pracy. Przerwa w pracy trwającej co najmniej 6 godzin wynosi obecnie co najmniej 45 minut (wcześniej 30 minut).

**4. Zmiany w zakresie czasu pracy**

Ustawa wprowadziła możliwość pracy w nadgodzinach w wymiarze do 8 godzin na dobę i 150 godzin w roku. Dotychczasowy limit wynosił odpowiednio 12 godzin na dobę i 250 godzin w roku.

**5. Wzmocnienie ochrony pracownika przed dyskryminacją**

Ustawa 447 rozszerzyła zakres ochrony przed dyskryminacją w zatrudnieniu o nowe przesłanki, takie jak orientacja seksualna, płeć, status cywilny oraz wiek. Pracodawca nie może dyskryminować pracownika ze względu na te przesłanki przy zatrudnianiu, awansowaniu, zwolnieniu z pracy oraz w innych aspektach zatrudnienia.

### Inne zmiany

Ustawa 447 wprowadziła także szereg innych zmian, w tym:

* Zmiany w zakresie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych

* Zmiany w zakresie urlopu wypoczynkowego

* Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych pracowników

* Zmiany w zakresie odpowiedzialności materialnej pracownika

### Podsumowanie

Ustawa 447 wprowadziła istotne zmiany w polskim prawie pracy. Celem nowelizacji było dostosowanie przepisów do zmieniających się realiów rynku pracy oraz wzmocnienie ochrony praw pracowniczych. Przepisy ustawy weszły w życie 1 lipca 2022 r.

Rating
( No ratings yet )

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: